Rozporządzenie

22.03.2019

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO

Szanowni Państwo,   Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej:  RODO).   Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić Państwa, wykorzystywać dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas.   Tym samym informuję, iż:   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, którego reprezentuje Kierownik GOPS w Ujeździe, Osiedle Niewiadów, blok 8 lok. B, 97-225 Ujazd;   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: gops@ujazd.com.pl lub telefonem: 44 710 18 63, lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Osiedle Niewiadów, blok 8 lok. B, 97-225 Ujazd;   3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe może przetwarzać dane osobowe Klientów GOPS Ujazd, zwanych dalej Klientami, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;   4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe;   5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;   6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa;   7. Klient Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe ma prawo żądać od Administratora: – dostępu do swoich danych osobowych, – sprostowania swoich danych osobowych, – usunięcia swoich danych osobowych, – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa   9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest: – warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe i wynika z przepisów prawa; – dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe.   10. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.      Małgorzata Król                                                                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej         w Ujeździe

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka