11.06.2019

Informacja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów bl.8 lok. B informuje o konieczności złożenia wniosków na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do:


1.      Świadczenia wychowawczego


2.      Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami


3.      Specjalnego zasiłku opiekuńczego( SZO)


4.      Funduszu alimentacyjnego


5.      Dobry start (300+)


6.      Stypendia szkolne


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 +)


Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019r.


Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.


Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej ) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.


 


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r.


 


WAŻNE !!!


1.Osoby ubiegające się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego muszą podać we wniosku aktualny adres poczty elektronicznej e-mail.


 


2.Osoby które dotychczas otrzymują świadczenie wychowawcze na „pierwsze dziecko” winni złożyć jeden wniosek na nowy okres 2019/2021


 


3.Osoby, którym dotychczas prawo na „pierwsze dziecko” nie przysługiwało z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe, powinny złożyć: 2 oddzielne wnioski:


 


1.wniosek na stary okres 2018/2019


2.wniosek na nowy okres 2019/2021


 


DOTYCZY TO ZARÓWNO WNIOSKÓW SKŁADANYCH W FORMIE PAPIEROWEJ JAK I ELEKTRONICZNEJ.


Wnioski w wersji papierowej będą wydawane w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej od lipca 2019r., natomiast złożenie wniosku będzie możliwe od 1 sierpnia 2019r.


Wnioski w wersji elektronicznej będzie można składać( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS )od 1 lipca 2019r.Proszę jednak zwrócić szczególną uwagę na okres świadczeniowy, na który będziecie Państwo składać wniosek i poprawnie wybrać okres świadczeniowy z dostępnego formularza.


Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:


1.       Brak wymogu ustalenia alimentów.


2.       Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, od dnia urodzenia dziecka.


3.       Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.


ŚWIADCZENIA RODZINNE


Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się :


1.       Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ).


 


2.       Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).


 KRYTERIUM DOCHODOWE


1.      674 zł na osobę w rodzinie


2.       764 zł na osobę w rodzinie w przypadku, gdy w składzie rodziny jest dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (SZO)


Wnioski o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się :


1.       Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ).


2.       Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).


KRYTERIUM DOCHODOWE


1.      764 zł na osobę w rodzinie


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Wnioski o przyznanie prawa do Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się :


1.       Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ).


2.       Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).


KRYTERIUM DOCHODOWE


1.      800 zł na osobę w rodzinie


DOBRY START (300+)


Wnioski o przyznanie prawa na DOBRY START na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się :


1.      Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ).


2.      Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).


STYPENDIUM SZKOLNE


Wnioski o przyznanie prawa na STYPENDIUM SZKOLNE na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się :


1.       Od 1. Września 2019r. do 16 września 2019r. włącznie – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).


KRYTERIUM DOCHODOWE


1.       528 zł na osobę w rodzinie


2.       701 zł dla osoby samotnie gospodarującej


Wyszukiwarka