Aktualności

13

01

2020

Inrormacja o zmianie banku od 11 stycznia 2020 roku

Czytaj więcej...

Praca gops  24.12.2019r

23

12

2019

Informacja o pracy Ośrodka dnia 24.12.2019r.

Czytaj więcej...

02

12

2019

Projekt "Dziecko w rodzinie"

Czytaj więcej...

Informacja

06

08

2019

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów informuje, że od dnia 01.08.2019r. do 31.08.2019r. będą wydawane skierowania do Fundacji „Poranek” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

11

06

2019

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów bl.8 lok. B informuje o konieczności złożenia wniosków na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do: 1.      Świadczenia wychowawczego 2.      Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 3.      Specjalnego zasiłku opiekuńczego( SZO) 4.      Funduszu alimentacyjnego 5.      Dobry start (300+) 6.      Stypendia szkolne ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 +) Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019r. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej ) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.   Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r.   WAŻNE !!! 1.Osoby ubiegające się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego muszą podać we wniosku aktualny adres poczty elektronicznej e-mail.   2.Osoby które dotychczas otrzymują świadczenie wychowawcze na „pierwsze dziecko” winni złożyć jeden wniosek na nowy okres 2019/2021   3.Osoby, którym dotychczas prawo na „pierwsze dziecko” nie przysługiwało z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe, powinny złożyć: 2 oddzielne wnioski:   1.wniosek na stary okres 2018/2019 2.wniosek na nowy okres 2019/2021   DOTYCZY TO ZARÓWNO WNIOSKÓW SKŁADANYCH W FORMIE PAPIEROWEJ JAK I ELEKTRONICZNEJ. Wnioski w wersji papierowej będą wydawane w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej od lipca 2019r., natomiast złożenie wniosku będzie możliwe od 1 sierpnia 2019r. Wnioski w wersji elektronicznej będzie można składać( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS )od 1 lipca 2019r. – Proszę jednak zwrócić szczególną uwagę na okres świadczeniowy, na który będziecie Państwo składać wniosek i poprawnie wybrać okres świadczeniowy z dostępnego formularza. Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 1.       Brak wymogu ustalenia alimentów. 2.       Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, od dnia urodzenia dziecka. 3.       Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. ŚWIADCZENIA RODZINNE Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się : 1.       Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ).   2.       Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej).  KRYTERIUM DOCHODOWE 1.      674 zł na osobę w rodzinie 2.       764 zł na osobę w rodzinie w przypadku, gdy w składzie rodziny jest dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (SZO) Wnioski o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się : 1.       Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ). 2.       Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej). KRYTERIUM DOCHODOWE 1.      764 zł na osobę w rodzinie FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Wnioski o przyznanie prawa do Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się : 1.       Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ). 2.       Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej). KRYTERIUM DOCHODOWE 1.      800 zł na osobę w rodzinie DOBRY START (300+) Wnioski o przyznanie prawa na DOBRY START na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się : 1.      Od 1 Lipca 2019r. – wnioski w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ). 2.      Od 1 Sierpnia 2019r. – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej). STYPENDIUM SZKOLNE Wnioski o przyznanie prawa na STYPENDIUM SZKOLNE na okres świadczeniowy 2019/2020 składa się : 1.       Od 1. Września 2019r. do 16 września 2019r. włącznie – wnioski w formie papierowej( należy składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej). KRYTERIUM DOCHODOWE 1.       528 zł na osobę w rodzinie 2.       701 zł dla osoby samotnie gospodarującej

Czytaj więcej...

...

09

04

2019

Informacja

Informujemy, że w dniu 02.05.2019r. (czwartek)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe będzie nieczynny.Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

Rozporządzenie

22

03

2019

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO

Szanowni Państwo,   Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej:  RODO).   Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić Państwa, wykorzystywać dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas.   Tym samym informuję, iż:   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, którego reprezentuje Kierownik GOPS w Ujeździe, Osiedle Niewiadów, blok 8 lok. B, 97-225 Ujazd;   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: gops@ujazd.com.pl lub telefonem: 44 710 18 63, lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Osiedle Niewiadów, blok 8 lok. B, 97-225 Ujazd;   3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe może przetwarzać dane osobowe Klientów GOPS Ujazd, zwanych dalej Klientami, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;   4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe;   5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;   6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa;   7. Klient Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe ma prawo żądać od Administratora: – dostępu do swoich danych osobowych, – sprostowania swoich danych osobowych, – usunięcia swoich danych osobowych, – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa   9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest: – warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe i wynika z przepisów prawa; – dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe.   10. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.      Małgorzata Król                                                                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej         w Ujeździe

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter